Oddział

W skład Oddziału Klinicznego I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wchodzą Oddziały Kardiologii Ogólnej oraz Intensywnej Opieki Medycznej.

Klinika jest pełnoprofilową jednostką kardiologiczną prowadzącą diagnostykę inwazyjna i nieinwazyjna (badania echokardiograficzne, holterowskie, testy wysiłkowe, ABPM, testy pochyleniowe, spirometria z minutowym zużyciem tlenu). W zakresie choroby wieńcowej serca wykonywane są : koronarografie, koronaroplastyki, implantacje stentów i inwazyjne leczenie ostrych zawałów serca. Prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu oraz przewodzenia: badania elektrofizjologiczne, ablacje, wszczepienia wszystkich typów rozruszników i kardiowerterów-defibrylatorów.

W Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej hospitalizowani są pacjenci wymagający intensywnego leczenia, w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca, poddawani inwazyjnej diagnostyce i terapii. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dysponuje możliwością wspomagania układu oddechowego, jak również układu krążenia, a także możliwością pełnej diagnostyki i monitorowania inwazyjnego parametrów hemodynamicznych układu krążenia.

Rocznie w Klinice wykonuje się ok. 1100 koronarografii, 600 angioplastyk wieńcowych, 160 badań elektrofizjologicznych i ablacji RF, 210 zabiegów wszczepienia rozrusznika serca, a od ubiegłego roku, także zabiegi wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. W Klinice możliwa jest również diagnostyka angiograficzna naczyń obwodowych – tj. tętnic szyjnych, nerkowych i biodrowych.

Personel Kliniki liczy aktualnie 72 osoby; w tym – 25 lekarzy: (7 etatów dydaktycznych, 10 szpitalnych, 4 – studia doktoranckie, 4 – rezydentury), 1 – dr psycholog, 2 – mgr rehabilitacji, 1 – inż. elektronik, 29 – pielęgniarek, 2 – dietetyczki, 4 – salowych, 5 – techników 2 – sekretarki, 1 – rejestratorka.

W ciągu 10 lat w Klinice uzyskano 1 tytuł profesora, 1 dr habilitowanego, 14 doktorskich i aktualnie jest otwartych 7 przewodów doktorskich. Dalsze 6 osób odbywa studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Czarneckiej. W okresie sprawozdawczym 14 lekarzy uzyskało specjalizację I stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz 12 – II stopnia, a 8 lekarzy uzyskało specjalizację z kardiologii. Lekarze odbyli i odbywają szkolenia w kardiologicznych, uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych (m.in. w Bordeaux, Londynie, Oxfordzie, Würzburgu, Bad Krozingen, Munster, Leuven, Paryżu, Padwie, Mediolanie.

 

Adres Oddziału:
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Oddział Kliniczny I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel. 424-73-00, 424-73-01, fax. 421-37-32

Zasady przyjęć pacjentów do Oddziału:
Przyjęcia do Kliniki odbywają się zgodnie z terminem ustalonym przez Poradnię Przykliniczną.
Termin wizyty w Poradni można ustalić osobiście lub telefonicznie w rejestracji Kliniki tel.: (012) 424-73-08. Wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza specjalistę lub szpital.

Odwiedziny pacjentów:
Codziennie (w godz. 8.00 – 15.00)
Na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej codziennie, za zgodą lekarza, w ubraniu ochronnym.

Wielkość fontu
Kontrast